英语英语 日语日语 韩语韩语 法语法语 德语德语 西班牙语西班牙语 意大利语意大利语 阿拉伯语阿拉伯语 葡萄牙语葡萄牙语 越南语越南语 俄语俄语 芬兰语芬兰语 丹麦语丹麦语 对外汉语对外汉语

泰语学习网

  • 高级搜索
  • 收藏本站
  • 网站地图
  • RSS订阅
  • 设为首页
  • TAG标签
  • TAG列表
  • 关键字列表
当前位置: 首页 » 走进泰国 » 泰好玩 » 泰国南部 » 正文

游洛坤府 12

时间:2012-05-24来源:互联网作者:jie  进入泰语论坛
核心提示:พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช วันเปิดทำการ: วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 17.00 พ
(单词翻译:双击或拖选)

พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

 

 

 

 
วันเปิดทำการ: วันอังคาร - วันอาทิตย์ 
เวลาเปิดทำการ: 09.00 - 17.00 
 
  พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช คือ อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์84 (ทุ่งท่าลาด) ตำบลนาเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช จัดแสดงเกี่ยวกับเมืองนครฯ ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคปัจจุบัน ความรู้เรื่องชื่อเมือง ตรา 12 นักษัตร (ตราประจำเมือง) การตั้งถิ่น ฐานของผู้คน การรับอิทธิพลด้านวัฒนธรรมจากต่างแดน ความสำคัญของนครฯ ในฐานะเมืองท่า ประวัติสังเขปของบุคคลสำคัญเมืองนครฯ เรื่องราวทางศาสนา เช่นศาสน สถานต่างๆ เรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่น เหตุการณ์สำคัญของชาวเมืองนครฯ และนิทรรศการหมุนเวียน 
 
  อาคารวีรไทยจัดแสดงแบ่งเป็น 2 ชั้นเมื่อผ่านประตูเข้าไปจะ มีโต๊ะทราย แสดงภูมิประเทศเมืองนครศรีธรรมราช ถัดไปเป็นจอกลมสำหรับชมวีดิทัศน์ ประวัติศาสตร์นครศรีธรรมราช ด้านขวาและด้านซ้ายจะมีภาพปูชนียบุคคล ผู้ร่วมสร้างบ้าน แปงเมือง ทั้งกษัตริย์ นักปกครอง พระภิกษุ ผู้นำทางศาสนา เป็นต้น เพื่อระลึกถึงบุญคุณ ที่มานะพยายามทำความรุ่งเรืองให้แก่บ้านเมืองนี้ ชั้นล่างจัดแสดงประวัติศาสตร์ นครศรีธรรมราชตามหลักฐานที่ค้นพบในที่ต่างๆ ตั้งแต่สมัยยุคหิน แสดงแหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ใน จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยแผนที่และรูป graphic โบราณวัตถุ นอกจากนั้นจัดเป็นบอร์ดแสดงประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช ตั้งแต่การตั้งถิ่นฐาน ร่องรอย ของชุมชนเมืองโบราณ ชื่อเมืองนคร ในอดีตสถานีการค้าแห่งคาบสมุทรมลายู จนกระทั่งถึงนครศรีธรรมราชสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
 
  ชั้นบนของ อาคารวีรไทยเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับศาสนาโดยเน้นวัด พระมหาธาตุวรมหาวิหารแนะนำ สถานที่สำคัญภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ประเพณีสำคัญคู่วัดพระมหาธาตุ ตำนานการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์และนำเสนอองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมพระบรมธาตุ ด้วยสื่อ MagicVision เพียงกดปุ่มด้านหน้า ภาพและเสียงก็จะปรากฏบรรยาย ให้ความรู้ได้น่าสนใจอย่างยิ่งอีกด้านหนึ่งจะมีนิทรรศการศาสนาอื่นในเมืองนครมี ศาสนาอิสลามและศาสนาพราหมณ์ ให้เห็นถึงความหลากหลายที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว 
 
  ออกจากอาคารวีรไทยจะไปยังอาคาร เทิดไท้ราชินี ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น โถงทางเข้าชั้นล่างจัดจำลองเหมือนผู้ชมนั่งอยู่ภายในเรือสมุทรโบราณและกำลัง นำผู้ชมล่องเรือย้อน อดีตผ่านเมืองท่าต่างๆไปยังเมืองตามพรลิงค์เมืองท่าค้าขาย ทางทะเลที่สำคัญของคาบสมุทรไทยช่วงพุทธ ศตวรรษที่ 18-19 การนำเสนอใช้สื่อผสม Animation และวีดีทัศน์เพื่อสร้างความตื่นตา ตื่นใจ ให้ความเพลิดเพลินในการชม เรือจะ โยกโคลงเหมือนโดนคลื่นเป็นจุดที่ผู้ชมชอบ มากจุดหนึ่งออกจากเรือเดินสมุทรเข้าไปยังท่าเรือรับส่งสินค้าซึ่งจำลองท่า เรือ เมืองนครศรีธรรมราชในอดีตจัดแสดงหุ่นลอยตัวแสดงการติดต่อซื้อขายทั้งสินค้า เครื่องเทศของเมืองตามพรลิงค์และสินค้าเข้าโดยสื่อMagic visionแสดงสมมุติให้ เป็นนักเดินเรือชาวจีนโบราณออกมาเล่าสิ่งที่เขาพบเห็นในเมืองนคร โดยอ้างอิงหลักฐานบันทึกของหวังต้าหยวนและเจาจูกัวนักเดินทางชาวจีน ภาพและเสียงจะปรากฏเมื่อกดปุ่ม 
 
  ผ่านท่าเรือติดต่อซื้อขายเข้าเขตนครศรีธรรมราชศูนย์กลางทางศาสนา จัดแสดงด้วยสื่อวีดิทัศน์จอกลมอยู่ในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ บรรยายถึงความเชื่อดั้งเดิม จนกระทั่งมีศาสนาต่างๆ เข้ามาทั้งพราหมณ์ พุทธ อิสลาม คริสต์ เน้นประเด็น ที่แม้ต่างศาสนาแต่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขร่มเย็น ถัดจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไป มีการ จัดแสดงพัฒนาการเมืองนครศรีธรรมราชกับเงินนโมหลักฐานที่ยืนยันความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจของนครศรีธรรมราชในอดีต การจัดแสดงบริเวณภูมิศาสตร์ กับวิถีชีวิต การแสดงมรดกวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน มีมโนราห์ หนังตะลุง ลิเกป่า เพลงบอก เป็นต้น นอกจากจะจัดเป็นนิทรรศการภาพแล้วยังมีวีดิทัศน์ ประกอบในแต่ละเรื่อง ซึ่งผู้ชมสามารถ กดปุ่มและชมได้ทันทีอีกด้วย 
 
  ที่ชั้นสองของอาคารเทิดไทราชินีจัดแสดงเหตุการณ์สำคัญของบ้านเมือง คือเหตุการณ์ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่นครสรีธรรมราช 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484 และเหตุการณ์วาตภัยแหลมตะลุมพุก เมื่อ พ.ศ.2505 ณ จุดนี้นำเสนอโดยจัดที่นั่งชมให้ผู้ชมได้ระลึกเหตุการณ์ภัยธรรมชาติครั้งรุนแรงที่สร้างความสูญเสียแก่เมืองนครศรีธรรมราชเป็นอย่างมาก โดยนำเสนอด้วยวีดิทัศน์จอยักษ์ประกอบหุ่นจำลองแสดงภูมิประเทศแหลมตะลุมพุก ก่อนเกิดวาตภัยและพลิกเป็นสภาพความหายนะโดยใช้เทคนิคสายลม ละอองฝนและฟ้าแลบ เสริมบรรยากาศตามบทบรรยายทำให้ผู้ชมได้สัมผัสเกิดจินตนาการ ตามรับรู้เรื่องราวได้อย่างชัดเจน จบด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงปัดเป่าความทุกข์ยากของราษฎรชาวแหลมตะลุมพุก และเหตุการณ์แห่งการก่อกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 
 
  พื้นที่อีกส่วนหนึ่งของชั้นสอง ซึ่งปัจจุบันใช้แสดงเชิดชูเกียรติบุคคลสำคัญของเมืองนครศรีธรรมราชกำลังได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติมในโครงการระยะที่ ๓ เพิ่มเติมเนื้อหาชาวต่างชาติผู้ร่วมสร้างเมืองนครศรีธรรมราช โดยจะจัดเป็นหุ่นลอยตัวขนาดเท่าคนจริงประกอบสื่อผสม Diorama และ Software animation และปรับปรุงห้องบุคคลสำคัญจัดแสดง ภาพระบรมฉายาลักษ์ และวีดิทัศน์พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวนครศรีธรรมราช กรณียกิจของพระบรมราชวงศ์ด้วย ทางด้านผนังโค้งท้ายห้องจัดแสดงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา (12 สิงหาคม 2547 ) 
 
  ก่อนที่จะกลับด้วยความประทับใจขอเชิญฝากบันทึกการเยี่ยมชมในสมุดบันทึกผู้มา เยี่ยมชมไว้เป็นอนุสรรณ์ที่เคาน์เตอร์ต้อนรับในอาคารรวมใจภักดิ์ พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราชจัดแสดงแบบเล่าเรื่องราวด้วยสื่อทันสมัยช่วยให้ผู้ชมเดิมชมได้อย่างเพลิดเพลินตลอดเวลาเป็นสถานที่ที่ควรแก่การศึกษาหาความรู้ และพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง 
 
  พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยดีเด่น ประจำปี 2551 Thailand Tourism Awards 2008 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2551 พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมในวันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 9.00-17.00 น. วิธีการเดินทาง พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ในอาคารวีรไทย ในสวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองนครศรี ธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%

热门TAG: 聖王之城 南部 人口最多


------分隔线----------------------------
[查看全部]  相关评论